Dopravní stavby

Stoupací pruh na komunikaci II/263.

OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic ÚK

ZHOTOVITEL PD: AZ Consult, spol. s r.o.

CELKOVÝ NÁKLAD: 82 mil. Kč

TERMÍN REALIZACE: 10/2010 - 11/2011

 TECHNICKÝ POPIS:

Komunikace byla ve výjezdu z obce Líska vedena ve značném spádu a směrové poměry zde byly složité. V důsledku těchto vlivů docházelo ke zpomalování nákladních vozidel ve stoupání a tím ke snížení propustnosti celé komunikace. Proto se rozhodlo o rozšíření stávající komunikace. Proto se rozhodlo o rozšíření stávající komunikace o stoupací pruh v délce 1,531 km s náběhovým a vratným klínem, čímž se zajistila plynulost místní dopravy. Součástí byla i rekonstrukce stávající komunikace a třech propustků. Díky značnému rozšíření musely být ve třech úsecích navrženy opěrné zárubní zdi z drátokamenných bloků, které zajistí stabilitu.


Opravy povodňových škod.

OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic UK

ZHOTOVITEL PD: AZ Consult, spol. s r.o.

CELKOVÝ NÁKLAD STAVBY: 64 mil. Kč

TERMÍN REALIZACE: 11/2010 - 02/2011

 TECHNICKÝ POPIS:

Na začátku srpna 2010 zasáhly sever Čech třetí nejničivější povodně v historii české republiky. V Libereckém a Ústeckém kraji způsobily škody za 10 miliard korun a poničily obytné prostory, komunikace a mnohé další. Na základě objednávky od společnosti Správa a údržba silnic Ústeckého kraje jsme zpracovali PD na rekonstrukci silnic, komunikací pro pěší, opravy propustků opěrných zdí. Dále také sanaci sesunutých svahů, jež se vlivem trvalých dešťů uvolnily, opravy skalních masivů a příkopů. To vše vyprojektované v co nejkratším možném termínu pro rychlou obnovu a plynulost provozu.


Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů.

OBJEDNATEL: Obec Malšovice

ZHOTOVITEL: AZ Consult, spol. s r.o.

CELKOVÝ NÁKLAD: 84 mil. Kč

TERMÍN REALIZACE: 8/2010 - 10/2010

TECHNICKÝ POPIS:

Tato akce zahrnuje výstavbu infrastruktury pro dvě lokality určené pro vybudování rodinných domů v Malšovicích. Účelem bylo zajistit infrastrukturu pro následnou výstavbu 53 nových rodinných domů na přilehlých pozemcích. To zahrnovalo výstavbu chodníků a komunikací pro zařízení obslužnosti celého území v rozsahu 12 763 m2. Dále bylo navrženo víceúčelové hřiště o vnějších půdorysných rozměrech 25 x 40 m.


Oprava betonových ploch areálu ředitelství Povodí Ohře.

OBJEDNATEL: Povodí Ohře, s.p.

ZHOTOVITEL PD: AZ Consult, spol. s r.o.

CELKOVÝ NÁKLAD: 4,5 mil. KČ

TERMÍN REALIZACE: 08/2010

TECHNICKÝ POPIS:

Jedná se o opravu pojízdné betonové plochy v areálu Povodí Ohře, s.p. v Chomutově. Plocha byla v nevyhovujícím stavu. Oprava si kladla za cíl vyspravit tuto plochu tak, aby byl pojížděný povrch vyrovnán a zlepšily se odtokové poměry srážkové vody, jež příspívaly k dalšímu narušování betonového povrchu. Zároveň byl požadavek na optimalizaci počtu parkovacích stání, který byl v minulosti nedostačující. Opravovaná plocha v areálu dosahuje celkové velikosti 6356 m2. Součástí projektu byla i rekonstrukce a oprava garážových vrat v areálu. Původní dvoukřídlá vrata byla nahrazena moderními sekčními vraty s integrovaným vstupem, která budou lépe respektovat potřeby uživatelů. 


Studie cyklostezek, naučných cest, motostezek a info centra.

OBJEDNATEL: Povodí Ohře, s.p.

ZHOTOVITEL: AZ Consult, spol. s r. o.

ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ: 8 139 mil. Kč

 

TECHNICKÝ POPIS:

Studie proveditelnosti naučných stezek, stezek pro cyklisty a motostezek v zájmové oblasti kolem vodního díla Fláje a dále i k německým hranicím a nádrži Rauschenbach. Navržené naučné stezky mají přiblížit vodní hospodářství lidem, kterým je nyní neznámý způsob jakým se pitná voda dopraví až k ním. Dále je také cílem stezek seznámení se s dnes tak krásnou a rozmanitou krajinou jakou poskytují Krušné hory, ať už pro turisty, cyklisty či motoristy. Tyto stezky se liší především svou délkou a jsou tak dostupné všem generacím. Jde o trasy v délkách 0.5, 8, 25 a 45 km. Důležitým prvkem je i propojení české a německé strany, nádrží Fláje a Rauschenbach. Tyto nádrže leží pár kilometrů od sebe a spojuje je např. stezka podél Flájského plavebního
kanálu, nebo cesta vedoucí okolo kostela dříve stojícího v zatopené obci Fláje.